De Commissies van toezicht

Wettelijke bepalingen inzake de Commissies van toezicht

Het toezicht op de gevangenissen wordt geregeld in de nationale Belgische wetgeving, al zullen de internationale bepalingen van Europa en de Verenigde Naties in de toekomst steeds meer doorwegen.

Vanaf 1 januari 2019 vervangt de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen van het Federaal parlement de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen ingesteld bij de FOD Justitie. Zulks is bepaald in de wettelijke bepalingen. De leden van de Centrale raad hebben op 24 april 2019 de eed afgelegd bij de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Website van de Centrale raad : www.ccsp.belgium.be/nl/

De website van de voormalige Centrale raad van de FOD Justitie blijft tijdelijk toegankelijk, zodat de commissies van toezicht van de minister van Justitie hun rapporten en adviezen openbaar kunnen maken.

 

De basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden regelt het toezicht op de gevangenissen. Een wet van 25 december 2016 en een wet van 18 juli 2018 wijzigen de wet van 12 januari 2005 en regelen de oprichting van de toezichtsorganen bij het Federaal Parlement. De bepalingen over de toezicht op de gevangenissen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2019 (Koninklijk besluit tot uitvoering van 19 juli 2018). De basiswet voorziet naast het toezicht op de gevangenissen, de invoering van een bemiddelingsprocedure en een klachtenprocedure.

De Verenigde Naties hebben internationale normen vastgesteld voor de controle van de detentieplaatsen, voornamelijk om foltering te voorkomen. België heeft dat protocol ondertekend en bekrachtigd (wet van 19 juli 2018). Dit heeft tot gevolg dat België de controle van de detentieplaatsen volgens de internationale normen zal moeten uitoefenen .