De Commissies van toezicht

Oproep tot kandidaten om lid te worden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

Un agent entre dans un couloir de prison
Publication date: 
26/09/2018 - 09:30
Binnen het parlement wordt een “Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen” opgericht belast met het toezicht op de gevangenissen en op de bejegening van gedetineerden. Voor de verwezenlijking van zijn opdracht legt de Centrale Raad een strategisch plan ten uitvoer, verleent hij adviezen, stelt hij een verslag op, richt hij bij elke gevangenis Commissies van toezicht op en zorgt hij voor de ondersteuning, de coördinatie en de controle ervan.

Vanaf 1 april 2020 worden de leden van de Centrale Raad tevens effectieve of plaatsvervangende leden van de Nederlandstalige of Franstalige Beroepscommissie die belast is met het onderzoek van de beroepen tegen de beslissingen van de Klachtencommissies, de beroepen ingesteld tegen de beslissingen tot plaatsing in een bijzonder veiligheidsregime en de beroepen ingesteld tegen de beslissingen genomen naar aanleiding van bezwaren tegen een plaatsing of een overplaatsing. Elke Beroepscommissie wordt voorgezeten door een lid-magistraat van de zetel.

Eenieder die deskundigheid of een nuttige ervaring heeft om de opdrachten van de Centrale Raad uit te voeren, kan zijn kandidatuur stellen om er lid van te worden. De kandidaten moeten de burgerlijke en politieke rechten genieten. De oproep tot kandidaturen voorziet niet in een leeftijdsgrens.

Van de twaalf leden moeten er ten minste vier juristen zijn van wie twee magistraten van de zetel (in functie of gepensioneerd) en twee artsen. In de samenstelling wordt de taalpariteit in acht genomen.

Bezoldiging van de leden

De leden van de Centrale Raad die lid zijn van het bureau genieten een jaarlijkse wedde van 93 856 euro.  De magistraten en ambtenaren die lid zijn van het bureau behouden ten minste hun wedde met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen.

De leden van de Centrale Raad en van de Beroepscommissie die geen lid zijn van het bureau hebben recht op een presentiegeld waarvan het bedrag per gepresteerde dag 256 euro bedraagt. Werkzaamheden die per dag minder dan vier uur bestrijken, geven recht op de helft van het vastgesteld presentiegeld.

Benoeming van de leden

De effectieve en plaatsvervangende leden, de leden van het bureau, de voorzitter en de ondervoorzitter worden door de Kamer van volksvertegenwoordigers benoemd met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.

Duur van het mandaat

De leden zetelen in de Centrale Raad voor een termijn van vijf jaar, die tweemaal hernieuwd kan worden en die begint te lopen vanaf de eedaflegging. Na afloop van die termijn blijven de leden hun functie uitoefenen tot de eedaflegging van hun opvolger.

Het lid wiens mandaat een einde neemt voor het verstrijken van de termijn van vijf jaar, wordt voor de resterende duur van het mandaat vervangen door zijn plaatsvervanger. Zijn mandaat begint met zijn eedaflegging en het blijft tweemaal hernieuwbaar. Het lid blijft zijn functie uitoefenen tot de eedaflegging van zijn opvolger.

Indien de resterende duur van het mandaat minder dan een jaar bedraagt, geldt dit niet als een mandaat voor de toepassing van de beperking van het aantal mandaten waarin is voorzien.

Onverenigbaarheden

Het lidmaatschap van de Centrale Raad is tijdens de duur van het mandaat onverenigbaar met:

  • het lidmaatschap van een Commissie van toezicht;
  • de uitoefening van een ambt bij of de uitvoering van een opdracht voor de penitentiaire administratie;
  • het uitoefenen van een functie bij de Beleidscel van een regeringslid;
  • het uitoefenen van een verkozen mandaat of het lidmaatschap van een uitvoerend orgaan op Europees niveau, federaal niveau, gemeenschapsniveau of gewestniveau;
  • de uitoefening van een ambt bij de strafuitvoeringsrechtbank.

Kandidatuur

U kunt uw kandidatuur tot 25 oktober 2018 bij een ter post aangetekende brief indienen bij de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers – Paleis der Natie te 1008 Brussel.

De kandidaturen moeten vergezeld gaan van de documenten die aantonen dat de kandidaten voldoen aan de voorwaarden inzake aanwijzing. Het gaat om de volgende documenten:

  • een uittreksel uit het strafregister uitgereikt na de bekendmaking van dit bericht;
  • een curriculum vitae ter staving van de deskundigheid of ervaring met betrekking tot de taken die aan de Centrale Raad worden toevertrouwd;
  • in voorkomend geval, een kopie van het diploma van master in de rechten of in de geneeskunde ;
  • in voorkomend geval, een bewijs van de hoedanigheid van magistraat van de zetel.

Wij adviseren u, om in de brief van kandidatuur aan te geven voor welke functie (lid, lid jurist, lid magistraat of lid arts) u solliciteert. U geeft ook aan of u solliciteert om het bureau samen te stellen en, in dit geval, u ook solliciteert als voorzitter of ondervoorzitter.

Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Secretariaat-generaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers, tel.: 02-549 84 21, e-mail: secretariaat.generaal@dekamer.be

Raadpleeg de aankondiging  gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.