De Commissies van toezicht

Voorstelling van de Commissies van toezicht

U vindt hier de informaties over de Commissies van toezicht

Vanaf 1 januari 2019 vervangt de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen van het Federaal parlement de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen ingesteld bij de FOD Justitie. Zulks is bepaald in de wettelijke bepalingen. De leden van de Centrale raad hebben op 24 april 2019 de eed afgelegd bij de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Website van de Centrale raad : www.ccsp.belgium.be/nl/

De website van de voormalige Centrale raad van de FOD Justitie blijft tijdelijk toegankelijk, zodat de commissies van toezicht van de minister van Justitie hun rapporten en adviezen openbaar kunnen maken.

 

De Commissie van Toezicht heeft tot taak :
  1° Een onafhankelijk toezicht te houden op de gevangenis bij dewelke zij is opgericht, op de bejegening van de gedetineerden en op de naleving van de betreffende voorschriften. 
  2° Aan de Minister en aan de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek, advies en inlichtingen te geven betreffende aangelegenheden in de gevangenis die rechtstreeks of onrechtstreeks met het welzijn van de gedetineerden verband houden en voorstellen te doen die zij gepast acht;.
  3° Ten behoeve van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen jaarlijks een verslag op te stellen betreffende alles wat betrekking heeft op de bejegening van de gedetineerden en op de naleving van de voorschriften terzake, in de gevangenis waarvoor zij bevoegd is.

(Art. 138ter, Koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen).

Foto gevangenis Andenne
Voorzitter:
-
Luchtfoto van de gevangenis van Antwerpen
Voorzitter:
-
Voorzitter:
-
Het gevangenis van Beveren (modern gebouw)
Voorzitter:
-
Voorzitter:
-
Front gevangenis
Voorzitter:
-
Voorzitter:
-
Voorzitter:
-
Voorzitter:
-
Front van de gevangenis van Hasselt
Voorzitter:
-
Gevel van gevangenis Huy
Voorzitter:
-
Voorzitter:
-
Voorzitter:
-
Entrée prison de Jamioulx
Voorzitter:
-
Voorzitter:
-
Gevangenis Leuven centraal
Voorzitter:
-
Centre de la prison de Leuze
Voorzitter:
-
Voorzitter:
-
Façade de la prison de Mechelen
Voorzitter:
-
Voorzitter:
-
Voorzitter:
-
Voorzitter:
-
Gevel van de gevangenis van Nijvel
Voorzitter:
-
Gevel van de gevangenis van Oudenaarde
Voorzitter:
-
Photo de la prison de Paifve
Voorzitter:
-
Voorzitter:
-
Voorzitter:
-
Corridor van de gevangenis
Voorzitter:
-
Voorzitter:
-
Voorzitter:
-
Voorzitter:
-