De Commissies van toezicht

Voorstelling van de Commissies van toezicht

U vindt hier de informaties over de Commissies van toezicht

Vanaf 1 januari 2019 vervangt de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen van het Federaal parlement de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen ingesteld bij de FOD Justitie. Zulks is bepaald in de wettelijke bepalingen. De leden van de Centrale raad hebben op 24 april 2019 de eed afgelegd bij de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Website van de Centrale raad : www.ccsp.belgium.be/nl/

De website van de voormalige Centrale raad van de FOD Justitie blijft tijdelijk toegankelijk, zodat de commissies van toezicht van de minister van Justitie hun rapporten en adviezen openbaar kunnen maken.

 

De Commissie van Toezicht heeft tot taak :
  1° Een onafhankelijk toezicht te houden op de gevangenis bij dewelke zij is opgericht, op de bejegening van de gedetineerden en op de naleving van de betreffende voorschriften. 
  2° Aan de Minister en aan de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek, advies en inlichtingen te geven betreffende aangelegenheden in de gevangenis die rechtstreeks of onrechtstreeks met het welzijn van de gedetineerden verband houden en voorstellen te doen die zij gepast acht;.
  3° Ten behoeve van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen jaarlijks een verslag op te stellen betreffende alles wat betrekking heeft op de bejegening van de gedetineerden en op de naleving van de voorschriften terzake, in de gevangenis waarvoor zij bevoegd is.

(Art. 138ter, Koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen).

Foto gevangenis Andenne
Voorzitter:
Bernard Woitrin
Luchtfoto van de gevangenis van Antwerpen
Voorzitter:
Marc Peeraer
Voorzitter:
Bernadette Toussaint
Het gevangenis van Beveren (modern gebouw)
Voorzitter:
Kristiaan Rotthier
Voorzitter:
Joseph Boute
Front gevangenis
Voorzitter:
Danny De Schepper
Voorzitter:
Philippe Mary
Voorzitter:
Hervé Louveaux
Voorzitter:
Rebecca Deruiter
Front van de gevangenis van Hasselt
Voorzitter:
Nicole Steegmans
Gevel van gevangenis Huy
Voorzitter:
Karolina Korzynska
Voorzitter:
X
Voorzitter:
Nicole Lacroix
Entrée prison de Jamioulx
Voorzitter:
Myriam Tarwe
Voorzitter:
Luc Daele
Gevangenis Leuven centraal
Voorzitter:
Jan Brocatus
Centre de la prison de Leuze
Voorzitter:
Jean-Claude Liénart
Voorzitter:
Luc Riguelle
Façade de la prison de Mechelen
Voorzitter:
Charlot De Decker
Voorzitter:
Koen Willebrords
Voorzitter:
Pierre Cirriez
Voorzitter:
X
Gevel van de gevangenis van Nijvel
Voorzitter:
Michèle Loquifer
Gevel van de gevangenis van Oudenaarde
Voorzitter:
Antoon Ducatteeuw
Photo de la prison de Paifve
Voorzitter:
Patrick Loodts
Voorzitter:
Yves Scieur
Voorzitter:
Marie-Françoise Rigaux
Corridor van de gevangenis
Voorzitter:
Chantal Burin
Voorzitter:
X
Voorzitter:
Stijn Mannaert
Voorzitter:
Tatiane Kazadi Tshikala